Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie

Biuletyn informacji publicznej

Poradnictwo prawne i psychologiczne

Rozwiązywanie problemów uzależnień

We współczesnym świecie źródłem uzależnienia i zachowaniem nałogowym może być niemal wszystko. Nałóg, czegokolwiek by nie dotyczył, ma destrukcyjny wpływ na zachowanie, zdrowie fizyczne i psychiczne uzależnionego. Co istotne, uzależnienie od substancji psychoaktywnych, w skrajnych przypadkach, może doprowadzić nawet do śmierci. Uzależnienia dotyczą nie tylko osób dorosłych, coraz częściej pojawiają się wśród młodzieży i nieletnich.

POMOC OSOBOM UZALEŻNIONYM

Przekonanie osoby uzależnionej do tego, by rozpoczęła leczenie jest niezwykle trudne. Podejmowanie tego tematu często wywołuje złość, drwinę albo przeprosiny czy obietnicę poprawy. Taka sytuacja może trwać latami. Członkowie rodziny lub bliskie osoby poświęcają wiele energii temu, żeby uzależniony coś zrobił ze swoim piciem. Zdarza się, że popadają we współuzależnienie. Jak pomóc alkoholikowi wyjść z nałogu?

Uzależnienie stanowi nabytą, silną potrzebę wykonywania jakiejś czynności bądź zażywania jakiejś substancji psychoaktywnej. Klasyfikowane jest jako stan zaburzenia psychicznego i fizycznego, który powoduje zmianę w dotychczasowym sposobie zachowania. Objawami uzależnienia, które występują przy każdym rodzaju nałogu są:

 • częste, powtarzane zachowania, nad którymi uzależniony traci kontrolę,
 • nałóg zajmuje znaczną część czasu,
 • pojawiają się problemy natury zdrowotnej, psychicznej, emocjonalnej, zawodowej, rodzinnej,
 • po odstawieniu substancji psychoaktywnych lub zaprzestaniu wykonywania określonych czynności pojawia się zespół abstynencyjny

Wyjście z uzależnienia jest możliwe, ale bardzo trudne, dlatego należy im zapobiegać. Poznanie mechanizmów, przyczyn i skutków nałogów może okazać się jedynym sposobem na zmniejszenie liczby uzależnień.

W dzisiejszej rzeczywistości społecznej praktycznie nie ma szans na całkowite wyeliminowanie uzależnień z życia osób i rodzin. Niezbędne wydaje się zatem podejmowanie stałych i cyklicznych działań z obszaru profilaktyki uzależnień, budowanie i realizowanie programów profilaktycznych już na poziomie dzieci przedszkolnych oraz celowanych programów do rodziców. Ważna jest też zmiana realizowania tych działań – odejście od „straszenia” czy negatywnego naznaczania (wartościowania) substancji czy zachowania typu „to jest złe”, „jak będziesz palił to rak…”. Taka realizacja profilaktyki jest nieskuteczna i niejednokrotnie manipulacyjna. A odbiorcy – szczególnie młodzi, z ich sprawnością w korzystaniu z technologii do wyszukiwania informacji – szybko wychwytują przekłamania i negują całość przekazu. Jeśli zaś uwzględnić społecznie narastający hedonizm życiowy – wskazane jest realizowanie programów profilaktycznych w koncepcji „zysków i strat”, z pozostawieniem „świadomego wyboru” odbiorcy działań.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii stanowi lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidulanych wynikających z nadużywania alkoholu i narkotyków oraz podejmowania zachowań, które mogą prowadzić do uzależnienia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie podejmuje szeroki wachlarz działań profilaktycznych w ramach poszerzania i udoskonalania oferty realizacji programów profilaktycznych, o której mowa w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021 – 2025, obejmujących mieszkańców Pruszkowa. W szczególności prowadzone są rekomendowane programy profilaktyczne o potwierdzonych w badaniach ewaluacyjnych wysokich standardach wdrożenia lub skuteczności oddziaływań oraz warsztaty edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży z pruszkowskich szkół i przedszkoli, nauczycieli oraz rodziców. Podejmowane działania, sposoby ich realizacji są zawsze dostosowane do lokalnych potrzeb mieszkańców Pruszkowa.

Instytucje świadczące pomoc na rzecz osób uzależnionych oraz ich rodzin na terenie Gminy Miasta Pruszków:

Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin

I Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Głównym celem WOTUW jest realizowanie programów psychoterapii dla pacjentów uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu całego województwa mazowieckiego. W związku z tym WOTUW współpracuje z zakładami lecznictwa odwykowego znajdujących się na terenie Mazowsza, organizuje szkolenia, superwizje zespołów terapeutycznych, wspiera tworzenie nowych programów terapeutycznych.

Adres: ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków, tel. 22 739 12 08

Dni i godziny udzielania świadczeń:
środa 17.00–20.00
czwartek 17.00–20.00
sobota 10.00–18.00

Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia
tel. 22 739-10-42
e-mail: wotuw@mscz.plwww.wotuw.pl

II Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

Oferta terapeutyczna skierowana jest do:

 • osób uzależnionych od alkoholu
 • osób z uzależnieniem mieszanym (alkohol, inne środki psychoaktywne, uzależnienia   behawioralne)
 • osób pijących szkodliwie
 • osób współuzależnionych
 • dorosłych dzieci alkoholików

Adres: ul. Drzymały 19/21, 05-800 Pruszków, tel. 22 758 84 11

Dni i godziny pracy poradni:
poniedziałek 12.30–20.00
wtorek 10.30–20.00
środa 8.00–20.00
czwartek 8.00–20.00
piątek 8.00–20.00 

III Pruszkowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Socjus”

Prowadzi działania na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych, rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz grup wsparcia. Stowarzyszenie podejmuje różnorakie aktywności ukierunkowane na wspieranie abstynencji i trzeźwienia, pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych problemów, nawiązywanie kontaktu z osobami uzależnionymi, motywowanie ich do leczenia odwykowego. Podejmuje też interwencje wobec osób z problemem alkoholowym. Organizuje różnego rodzaju zajęcia rehabilitacyjne skierowane do osób uzależnionych i członków ich rodzin, ucząc umiejętności psychologicznych, społecznych i praktycznych. Oddziaływania te są niezwykle istotnym elementem w procesie zdrowienia osoby uzależnionej i jej rodziny

Czynne codziennie w godz. 18.00–21.00

Adres: ul. Kraszewskiego 18, 05-800 Pruszków; tel. 22 759 67 09

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

IV Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie

Wspiera osoby i rodziny w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej, zapewnia profesjonalną pomoc rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej oraz integruje ze środowiskiem osoby wykluczone społecznie. Mieszkańcy Pruszkowa mają możliwość skorzystania w MOPS z różnorakiego wsparcia, m.in. z pomocy finansowej oraz rzeczowej takiej jak: opał, odzież, ciepły posiłek oraz pomocy usługowej, a także mogą skorzystać z łaźni i pralni. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszkowie prowadzona jest szeroka praca socjalna i poradnictwo specjalistyczne.

Adres: ul. Helenowska 3A, 05-804 Pruszków, tel. 22 728 11 81

Punkt informacyjno-konsultacyjny w Centrum Aktywności Lokalnej

Jest to miejsce, w którym osoba będąca ofiarą przemocy domowej może uzyskać pomoc w odzyskaniu równowagi, może otrzymać również wsparcie oraz informacje na temat różnych form pomocy jej przysługujących. W ramach zwiększenia dostępności do specjalistycznej pomocy, dla osób doznających przemocy w rodzinie o której mowa w NPZ, prowadzone jest poradnictwo prawne, pomoc psychologiczna oraz konsultacje dla rodzin dotkniętych przemocą domową, a w przypadku osób doświadczających przemocy w rodzinie inicjowane są interwencje rodzinne. Zachowania przemocowe są powiązane z nadużywaniem alkoholu. Należy zaznaczyć, że poradnictwo oraz wsparcie jest zupełnie bezpłatne, a wszystkie osoby korzystające z pomocy specjalistów przyjmujących w Punkcie, mają zapewnioną dyskrecję.

Adres: ul. Jasna 3, 05-800 Pruszków. Obowiązują zapisy pod numerami telefonu: 22 728 44  97, 502 602 991

Bezpłatna i profesjonalna pomoc jest udzielana przez następujących specjalistów:

Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZADANIA:

 • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
 • Inicjowanie działań wynikających z art. art. 4¹ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
 • opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Siedziba: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie przy ul. Helenowskiej 3a,

Posiedzenia odbywają się raz w tygodniu w każdy wtorek, w godzinach 15.00 – 17.00.

Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym

V Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Działania placówek TPD nastawione są na wspieranie prawidłowego rozwoju dziecka, zarówno intelektualnego jak i emocjonalnego. Budowanie właściwych postaw, wiary w siebie i swoje możliwości oraz rozwijanie zainteresowań. Dzieci te wywodzą się głównie z rodzin niewydolnych wychowawczo, gdzie występuje problem alkoholowy, bez prawidłowych wzorców społecznych. Podopieczni placówek uczestniczą w zajęciach socjoterapeutycznych, pedagodzy pomagają im w nauce i organizują czas wolny. Dzieci otrzymują również wsparcie materialne oraz posiłki.

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD
Helenowska 3 A, 05-804 Pruszków
tel. 22 759 94 30
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 17.00
w okresie ferii zimowych i lata w mieście oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych w szkole od godz. 9.00 – 13.00

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD
3 Maja 56, 05-800 Pruszków
tel. 531 731 701
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 17.00
w okresie ferii zimowych i lata w mieście oraz  w dni wolne od zajęć dydaktycznych w szkole od godz. 9.00 – 13.00

Świetlica Socjoterapeutyczna TPD
Księcia Józefa 1, 05-800 Pruszków
tel. 531 731 701
godziny konsultacji odbywają się według indywidualnego grafiku
zajęcia socjoterapeutyczne:
środy 14.00 – 20.00
czwartek 16.00 – 20.00
konsultacje indywidualne z psychologiem – wtorki i piątki

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Więcej: http://wszystkoociasteczkach.pl

Strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji.