Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie

Biuletyn informacji publicznej

Ochrona zdrowia psychicznego

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi przeznaczone są dla osób ze zdiagnozowanymi zaburzeniami  (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), a w szczególności:

 1. osób chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne)
 2. osób upośledzonych umysłowo
 3. osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, a osoby te wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym – z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych

Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005 r.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w miejscu zamieszkania powinny być przeznaczone głównie dla:

 1. osób zaburzonych psychicznie, nie kwalifikujących się w obecnym stanie zdrowia do korzystania z rehabilitacji w Środowiskowym Domu Samopomocy
 2. osób, które ze względu na ogólny stan zdrowia, znaczny stopień niepełnosprawności fizycznej, nie są w stanie korzystać z usług specjalistycznych poza miejscem zamieszkania

Realizatorem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie.

Wymagane dokumenty – zaświadczenie lekarza psychiatry o konieczności korzystania z tego typu usług – (przekierowanie do dokumentu)

Zasady odpłatności określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005 r.

Koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2022 r., wynosi 35 zł.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r o ochronie  zdrowia psychicznego
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Osoby które po raz pierwszy chcą skorzystać ze świadczeń opieki psychiatrycznej powinni zgłosić się do jednego z dwóch Punktów Zgłoszeniowo-Koordynacyjnych:

 • Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4,  tel. 22 739 13 62
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vinci Sp. Z o.o. w Ursusie, Plac Czerwca 1976 r nr 3, tel. 22 739 10 02

W ramach Centrum Zdrowia Psychicznego pracują Poradnie Zdrowia Psychicznego zlokalizowane w:

 • PZP Pruszków ul. Drzymały 19/21 III piętro, tel. 22 758 77 75
 • PZP w MSCZ w Pruszkowie ul. Partyzantów 2/4, budynek V, tel. 22 739 14 26
 • PZP VINCI Warszawa Ursus, Plac Czerwca 1976 r nr 3, tel. 22 250 08 83

Do Poradni Zdrowia Psychicznego przyjmowani są pacjenci pełnoletni z chorobami i zaburzeniami psychicznymi (z wyjątkiem leczenia uzależnień i leczenia chorób otępiennych) gdzie uzyskają poradę i konsultacje psychiatryczne.

W Centrum Zdrowia Psychicznego udzielane są świadczenia w:

 • Poradni Zdrowia Psychicznego – ul. Partyzantów 2/4 Pruszków, budynek V, tel. 22 739 14 26
 • Zespole Leczenia Środowiskowego – ul. Partyzantów 2/4 Pruszków, budynek V, tel. 22 739 10 74
 • Oddziałach Dziennych
 • Oddziałach Ogólnopsychiatrycznych całodobowych

Zespół Leczenia Środowiskowego obejmuje opieką pacjentów pełnoletnich z doświadczeniem choroby psychicznej, w szczególności pacjentów:

 • bez wskazań do hospitalizacji psychiatrycznej, pozostających ze względów terapeutycznych w środowisku domowym;
 • pacjentów, którzy zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym, ale wymagają dalszych intensywnych oddziaływań psychoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych.

Z wnioskiem o objęcie opieką klient może zgłosić się sam, może tego dokonać lekarz prowadzący z poradni zdrowia psychicznego lub lekarz przy wypisie z oddziału całodobowego albo dziennego, a także rodzina pacjenta lub pracownik pomocy społecznej.

Leczenie środowiskowe odbywa się po kwalifikacyjnym badaniu przeprowadzonym przez koordynatora leczenia środowiskowego.

W zależności od stanu zdrowia pacjenta, leczenie odbywa się w domu chorego lub w siedzibie CZP.

Odział Dzienny Psychiatryczny

 • zapewnia farmakoterapię, psychoterapię grupową dla osób potrzebujących wsparcia, terapię zajęciową, aktywizację społeczną, dramę, psychoedukację, treningi asertywności, filmoterapię, terapię ruchem, arteterapię, treningi poznawcze i zajęcia integracyjne;
 • kwalifikacja odbywa się na podstawie skierowania od lekarza;
 • przyjęcie do oddziału odbywa się po kwalifikacji i wyznaczeniu terminu przyjęcia.

W ramach CZP funkcjonują też oddziały dzienne zajmujące się terapią zaburzeń lękowych (nerwicowych) tel. 22 739 13 62.

Oddział Psychiatryczny stacjonarny (całodobowy)

 • do Oddziału przyjmowani są pacjenci pełnoletni z chorobami psychicznymi, u których objawy choroby lub ich nawrót uniemożliwia leczenie ambulatoryjne lub występuje zagrożenie życia pacjenta lub życia i zdrowia innych osób,
 • pobyt na oddziale ma na celu wyeliminowanie niekorzystnych objawów choroby i poprawę samopoczucia oraz funkcjonowania indywidualnego i społecznego,
 • przyjęcie poprzez Izbę Przyjęć w MSCZ ze skierowaniem przez lekarza prowadzącego z poradni zdrowia psychicznego, zespołu leczenia środowiskowego, oddziału dziennego lub lekarza POZ,
 • w stanach nagłych – bez skierowania lub po interwencji Pogotowia Ratunkowego,
 • przyjęcie na podstawie postanowienia Sądu Rodzinnego o leczenie bez wymaganej zgody z wniosku tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego, jej małżonka, krewnych w linii prostej rodzeństwa bądź osoby sprawującej nad nią faktyczną opiekę albo z urzędu.

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Więcej: http://wszystkoociasteczkach.pl

Strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji.