Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie

Biuletyn informacji publicznej

Fundusz alimentacyjny

Numer rachunku bankowego MOPS w Pruszkowie, na który należy wpłacać kwoty należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego:

BANK PEKAO S.A.
31 1240 6380 1111 0010 8638 8086

Obsługa interesantów:

poniedziałek 10.00 – 17.00
wtorek, środa 8.00 – 15.00
czwartek, piątek- nieczynne (dni wewnętrzne)

Telefon: 22 759 46 92

Podstawy prawne przyznawania świadczeń:

Ustawa z dnia 07.09.2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023r., poz. 993 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.07.2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1467)

Fundusz alimentacyjny w myśl art. 1 ust.2 stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowania z budżetu państwa.

Osoba uprawniona, zgodnie z art. 2 ust.11 to osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w myśl art. 2 ust.2 oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczna egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

  1. braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
  2. braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Wysokość wypłacanych świadczeń oraz obowiązujące kryterium dochodów:

Zgodnie z art. 9 ust.2 świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 900 zł. Natomiast zgodnie z art. 10 ust. 1 świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Zgodnie natomiast z art. 9 ust. 2a „W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę, o której mowa w ust. 2, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.”

W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z ust. 2a, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

LINK DO STRONY SKĄD MOŻNA POBRAĆ WNIOSKI I WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

W większości spraw wymagane są najczęściej wzory dokumentów:

  1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  2. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu
  3. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny

PAMIĘTAJ – Do złożenia dokumentów w Funduszu alimentacyjnym wymagamy podpisanej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Dokument można pobrać STĄD

This will close in 0 seconds

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Więcej: http://wszystkoociasteczkach.pl

Strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji.