Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie

Biuletyn informacji publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu mopspruszkow.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mopspruszkow.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.07.2022
Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.07.2022

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Oświadczenie sporządzono dnia 01.07.2022. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Artur Szreniawa-Sztajnert, adres poczty elektronicznej artur@mopspruszkow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 728 11 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo – skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

adres: ul. Helenowska 3a, 05-804 Pruszków
e-mail: sekretariat@mopspruszkow.pl
telefon: 22 728 11 81

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna Siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie,  ul. Helenowska 3a

Do budynku prowadzą 3 wejścia.

Główne wejście (1) na poziomie terenu znajduje się od strony północnej i posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcz oraz windę wewnątrz budynku z wjazdem na drugą kondygnację budynku.

Wejście od strony ul. Helenowskiej (2) posiada udogodnienie dla osób z niepełnosprawnościami w postaci podjazdu murowanego na schodach.

Wejście 3 usytuowane jest za budynkiem od strony wschodniej z uliczką wewnętrzną prowadzącą do Poczty. Do klatki schodowej i windy prowadzi dojście z ulicy miejskiej poprzez bramę przejazdową. Winda ta znajduje się na podwórku i jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach z wjazdem na wszystkie kondygnacje budynku.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w budynku na parterze.
Przy budynku wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Centrum Aktywności Lokalnej w Pruszkowie, ul. Jasna 3
Placówka usytuowana jest w bloku mieszkalnym. Budynek jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Główne wejście posiada podjazd murowany na schodach.
Na poziomie terenu przy drzwiach wejściowych na ścianie po prawej stronie umiejscowiony jest domofon.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Pruszkowie, ul. Księcia Józefa 1
Placówka usytuowana jest w bloku mieszkalnym. Budynek jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Do placówki można się dostać 2 wejściami.
Wejście 1  – od ulicy miejskiej poprzez uliczkę wewnętrzną gdzie znajduje się wejście na klatkę schodową do bloku. Wejście to nie posiada udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Na poziomie terenu przy drzwiach wejściowych do klatki na ścianie po prawej stronie umiejscowiony jest domofon.
Wejście 2 znajduje się z tyłu budynku od podwórka. Wejście to posiada częściowe udogodnienie dla osób z niepełnosprawnościami, gdyż na poziomie terenu bezkolizyjnie można przemieścić się do placówki np. korzystając z wózka inwalidzkiego.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Więcej: http://wszystkoociasteczkach.pl

Strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji.