MOPS PRUSZKÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie


nabór na stanowisko pracy pracownik socjalny

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie

 

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO PRACY

PRACOWNIK SOCJALNY

 

I. Wymagania niezbędne:     

  

1) obywatelstwo polskie;       

2) pełna zdolność doczynności prawnychoraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku;

5) wykształcenie zgodne z wymogami Ustawy, uprawniające do podjęcia pracy na stanowisku pracownik socjalny

6) znajomość zagadnień z zakresu ustawy o pomocy społecznej i innych, bieżących aktów normatywnych skierowanych m.in. do klientów pomocy społecznej;

7) komunikatywność, samodzielność, sumienność, odporność na stres, łatwość nawiązywania kontaktów;

8) umiejętność podejmowania decyzji i umiejętność dobrej organizacji pracy własnej.

 

II. Wymagania dodatkowe:

 

1) znajomość obsługi komputera

2) doświadczenie zawodowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej;

3) wiedza z zakresu praktycznego stosowania przepisów ustawy o pomocy społecznej
i kodeksu postępowania administracyjnego
;

4) umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, sumienność i rzetelność.      

   

III. Zakres wykonywanych zadań:

 

1) rozpoznawanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej,

2) przeprowadzenie wywiadów środowiskowych oraz wnioskowanie na tej podstawie
o pomoc dla zainteresowanych, opracowywanie planu pomocy rodzinie i przygotowywanie projektów decyzji,

3) wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej,

4) współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność uzupełnia bądź wspiera formy pomocy udzielanej klientom Ośrodka,

5) współpraca z podmiotami świadczącymi usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne na zlecenie Ośrodka oraz nadzór nad ich realizacją, prowadzenie dokumentacji zgodnie
z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami,

6) sporządzanie sprawozdań i analiz,

7) współuczestnictwo w  akcjach organizowanych przez Ośrodek,

 

IV.  Do naboru należy przedłożyć następujące dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) życiorys – curriculum vitae;

3) kserokopia świadectw pracy;

4) kserokopie dokumentów  potwierdzających posiadane wykształcenie;

5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

7) oświadczenie o niekaralności,

8)  oświadczenie o stanie zdrowia

Wymagane dokumentny należy składać w sekretariacie MOPS w Pruszkowie, ul. Helenowska 3a, w terminie do dnia 10 lutego 2017 r.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku.
o pracownikach samorządowych (Dz. U.  Nr 223, poz. 1458)”.


 

prace społecznie użyteczne w 2016r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie na podstawie zawartego w dniu 10.02.2016r. porozumienia pomiędzy Starostą Pruszkowskim, a Prezydentem Miasta Pruszkowa organizuje prace społecznie użyteczne dla 10 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych pracują na stanowisku pracownika gospodarczo-porządkowego (7 osób) i pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym (3 osoby). Wykonują prace na rzecz społeczności lokalnej na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Centrum Aktywności Lokalnej w Pruszkowie.

Prace społecznie użyteczne organizowane są na podstawie przepisów :
- Ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 149)
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.07.2011r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U Nr 155 poz. 921)
    Prace społecznie użyteczne są formą aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Ich rolą jest zdyscyplinowanie, kształtowanie postawy, nabycie umiejętności i kompetencji zawodowych, a w rezultacie mają stwarzać warunki powrotu na rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym.
    Prace te wykonywane są przez osobę bezrobotną w maksymalnym wymiarze 10 godzin tygodniowo i 40 godzin miesięcznie.
    Za prace społecznie użyteczne przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości 8,10 zł za godzinę, które podlega waloryzacji i nie jest opodatkowane. Zgodnie z zawartym porozumieniem Starosta refunduje Gminie ze środków Funduszu Pracy 60% kwoty świadczenia wypłacanego bezrobotnemu za wykonane prace.


 

Pomoc rzeczowa w formie żywności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie w 2016 roku podpisał aneksy do porozumień zawartych w 2015r. z Fundacją „Dzieci Mazowsza” i Polskim Komitetem Pomocy Społecznej na kierowanie osób/rodzin po pomoc żywnościową realizowaną z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w latach 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program ten stanowi uzupełnienie systemu świadczeń społecznych oraz ogólnopolskiego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Kryterium dochodowym kwalifikującym osoby/rodziny do tej formy pomocy jest dochód do wysokości 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, a które aktualnie wynosi :
- 951 zł dla 1- osobowego gospodarstwa domowego (150% z kwoty 634 zł)
- 771 zł na osobę w rodzinie (150% z kwoty 514 zł)
    Pomoc w formie żywności skierowana jest dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, spełniających przesłanki art.7 ustawy o pomocy społecznej i wydawana jest na podstawie pisemnego skierowania wystawianego przez pracownika socjalnego MOPS.